Zorgstructuur

De zorg voor leerlingen is een van de peilers van de Xaveriusschool. Planmatige en systematische zorg die voor alle betrokkenen een meerwaarde dient te vormen. Het beleid van de Xaveriusschool is er dan ook op gericht om de zorg zo optimaal mogelijk te maken.

Niveau 1 - de leerkracht
De eerste planmatige zorg rondom leerlingen vindt natuurlijk in de klassen zelf plaats. Door de eigen leerkracht/mentor mogelijk in samenwerking met diens (klassen)assistent. De leerkracht vormt als het ware de spil in de leerlingenzorg en schenkt voortdurend aandacht aan preventieve - dan wel curatieve hulp voor de leerling. Daartoe heeft de leerkracht een arsenaal aan mogelijkheden ter beschikking (denk b.v. aan belonen/straffen, logboek, remediale hulpmiddelen, gesprekken met ouders/verzorgers, enzovoort) waarbij het dossier en het pedagogisch/didactisch handelingsplan de start en de richting vormen. Op dit eerste niveau zal de leerkracht binnen de ter beschikking staande mogelijkheden oplossingen creŰren voor problemen in de zorg voor de leerling. De voortgang hiervan wordt structureel besproken tijdens de groeps- en leerlingenbesprekingen.

Niveau 2 - de afdeling / afdelingsco÷rdinator
Zodra een leerkracht echter handelingsverlegenheid ervaart (en dit kan zowel op het gebied van de didactische als de sociaal-emotionele zorg rondom een leerling c.q. een groep leerlingen zijn), is het zaak dat de leerkracht met zijn hulpvraag ergens terecht kan. De meest logische stap daarbij is het consulteren van collega's van de afdeling in samenspraak met de afdelingsco÷rdinator. Wellicht dat andere leerkrachten in voorgaande jaren ook al eens een dergelijk probleem (misschien zelfs met die specifieke leerling) gehad hebben en daarvoor een aantal oplossingsmogelijkheden en/of strategieŰn kunnen aanreiken. Maar ook het samen brainstormen over een probleem kent grote meerwaardes en leidt meer dan eens tot oplossingen die dicht bij de structuur en cultuur van de eigen afdeling liggen.

Niveau 3 - de co÷rdinatie leerlingenzorg
Daar waar de acties van de leerkracht zelf en de hulp van de collega's binnen een afdeling niet tot de gewenste effecten geleid hebben, zal de expertise vanuit de Co÷rdinatie Leerlingenzorg (de interne begeleider en de gedragswetenschapper) ingeroepen worden. Samen met de leerkracht (en eventueel de afdelingsco÷rdinator) wordt gekeken naar aanvullende interventiemogelijkheden. Tal van oplossingen zijn daarbij denkbaar met de bedoeling dat de leerkracht met de aangereikte hulp zelf weer perspectief ziet of gaat zien. De leerkracht kan deze (aangereikte) oplossingen gaan uitproberen in de klas en bekijken of hiermee het probleem te verhelpen valt. De leerkracht maakt hiervan altijd verslag zodat naderhand gekeken kan worden (tijdens evaluaties) welke acties er uitgezet zijn, met welke doelen, hoe e.e.a. verlopen is en of de doelen behaald zijn.

Niveau 4 - het zorgoverleg
Soms komt het voor dat ondanks alle interventies binnen de eerste drie niveaus de beoogde resultaten uitblijven. Op dat moment dient het probleem ingebracht te worden binnen het Zorgoverleg van de Xaveriusschool. Aan dit overleg nemen de leden van de Commissie van Begeleiding (intern begeleider, maatschappelijk deskundige, gedragswetenschapper en op afroep de schoolarts) alsmede de locatieleiders deel. Als extra ondersteuning is er bovendien iemand van Partners in Welzijn, een deskundige van Orbis GGZ en een vertegenwoordiger van Leerplichtzaken van de gemeente aan dit overleg toegevoegd zodat er vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar het probleem gekeken kan worden. Er wordt niet alleen gekeken naar aanvullende acties richting de leerling, maar zeker ook naar de bredere context van het probleem.

Niveau 5 - de SWV's
Zodra de eerste vier zorgniveau's zonder de beoogde effecten doorlopen zijn, zal de Xaveriusschool de casus van de leerling in kwestie voordragen bij overlegorganen van de samenwerkingsverbanden (b.v. de trajectbegeleiders van SWV PO Westelijke Mijnstreek of het onderwijsdienstencentrum van SWV VO Westelijke Mijnstreek). Leerlingen dus waarvoor de Xaveriusschool als instituut handelingsverlegenheid ervaart, worden daar besproken. De SWV's geven of kunnen adviezen geven over hoe verder te handelen.