Welkom op de SO afdeling.

De locatie SO (speciaal onderwijs) is bedoeld voor kinderen van 4-13 jaar en kent de groepen 1 t/m 8. De leerlingen krijgen voltijds onderwijs (9 dagdelen per week). Er zijn in totaal vier SO groepen gehuisvest op de Valkstraat en elke groep telt maximaal 14 leerlingen. Plaatsing in een bepaalde SO groep gebeurt op basis van leeftijd en leer/ontwikkelingsniveau van de leerling. De coŲrdinatie van de SO afdeling is in handen van dhr. E. Wilbrink (locatieleider) en hij wordt ondersteund door een team van deskundigen (o.a. gedragswetenschapper, logopedist, interne begeleider, enzovoort).

Boeiend Onderwijs
Vanuit het perspectief en hulpvragen van de leerlingen enerzijds en het schoolstreven richting een Lerende Organisatie anderzijds werkt de Xaverius SO locatie met het gedachtegoed van Boeiend Onderwijs en specifiek het systeemdenken. Hierdoor wordt leren en werken in het onderwijs prettiger, boeiender en dus beter.


De basisgedachte is dat betrokkenheid, passie en plezier bij kinderen ťn medewerkers leiden tot betere processen en dus ook tot betere producten (lees: resultaten). De uitgangspunten van de lerende school zijn erop gericht om onderwijs te realiseren dat aansluit bij de werkelijke behoeften van vandaag ťn morgen: duurzaam leren! In een lerende school leren mensen doen wat ertoe doet. De visie is dat leerlingen leren omgaan met de problemen van nu en van de toekomst op een manier die bijdraagt aan een wereld die voor ieder de moeite waard is om in te leven; zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

De Xaveriusschool maakt leerlingen bewust van het proces van globalisering en wat leerlingen zelf kunnen doen om te werken aan een betere toekomst voor allen. Duurzame ontwikkeling van de samenleving gaat hand in hand met duurzame schoolontwikkeling. Boeiend onderwijs is een van de pijlers van het onderwijs binnen de SO locatie (maar ook binnen andere locaties van de Xaveriusschool). Het gaat uit van de talenten en kwaliteiten van leerlingen (b.v. de meervoudige intelligentie). Maar ook zaken als het voortdurend leggen van verbanden en het (be)grijpbaar maken van relaties (systeemdenken) komen volop aan bod.

Systeemdenken is gericht op het beter leren begrijpen van complexiteit: van het leven, van het werk in de klas, van de school, van problemen die zich voordoen in onze samenleving, van de wereld die steeds kleiner en complexer wordt. Pas als we systemen beter begrijpen, zijn we in staat om er positieve invloed op uit te oefenen. U zult dan ook op meerdere plekken in het schoolgebouw (en in de klassen) van de SO locatie uitingen van Boeiend Onderwijs en systeemdenken aantreffen. Bijvoorbeeld woordspinnen, mindmaps, enzovoort. In de logboekjes van de leerlingen wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van gedragspatroon grafieken.

De groei van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Elke leerling van de Xaveriusschool (en dus ook van de SO afdeling) heeft een individueel OPP (ontwikkelingsperspectiefplan). †Het gaat er bij het OPP om dat er op basis van een in kaart gebrachte beginsituatie en rekening houdend met beperkingen/mogelijkheden van de leerling een ontwikkelingsperspectief (inclusief uitstroomprofiel) geschetst wordt. Een koers als het ware waarlangs de leerling zich naar verwachting zou moeten kunnen ontwikkelen. Het is dus een beredeneerde inschatting van hoe de ontwikkeling van de leerling†zal gaan verlopen in een streven naar het realiseren van optimale rendementen. Dit doet de school natuurlijk niet alleen want vooral de inbreng van ouders en die van de leerling zelf zijn hierbij onmisbaar.

Methode 'Kinderen en hun sociale talenten'
Op de SO locatie wordt gewerkt met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten'. Dit is een methode voor de ontwikkeling van sociale competentie met een duidelijke visie hierop. Sociale competentie wordt omschreven als het vermogen om op een adequate manier sociaal en emotioneel te functioneren.
Om sociaal competent te kunnen functioneren heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig. Sociale competentie is vertaald naar acht categorieŽn die positief geformuleerd zijn (ervaringen delen; aardig doen; samen spelen en werken; een taak uitvoeren; jezelf presenteren; een keuze maken; opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie.Er zijn twintig lessen voor elke jaargroep, verdeeld over de acht gedragscategorieŽn De methode komt in elk leerjaar aan bod en kent een cyclische opbouw, zodat aan alle gedragscategorieŽn elk jaar aandacht wordt besteed, steeds op een hoger niveau. Daarnaast is er veel aandacht voor de toepassing van het geleerde in andere schoolse - en buitenschoolse situaties.
De methode sluit tevens aan bij het meetinstrument SCOL (sociale Competentie Observatie Lijst) dat op de Xaveriusschool gebruikt wordt. †